Redhat Linux之间互相SSH访问无密码设置

   这里讲的无密码,不是说用户不设置密码,而是对于信任的客户端登录主机,不用输入密码而已。
   假设有两台Linux主机AS-1和AS-2。那么在两台机器上分别执行如下的命令:

[wanghp@AS-1 ~]$ ssh-keygen 

Generating public/private rsa key pair.

Enter file in which to save the key (/home/wanghp/.ssh/id_rsa):           &nb[……]

阅读全文